Neem contact op met de contactpersoon:

Zonneveld de Punt

Zonneveld de Punt.

Geachte belangstellende,

U heeft via onze site www.degroenestroom.org vrijblijvend ingeschreven (of willen inschrijven) voor certificaten van Zonneveld de Punt in Barendrecht.

Er was heel veel belangstelling.  De 800 certificaten zijn ruim overschreven en we hebben de inschrijving dan ook op 22 februari gesloten.

We informeren u over de vervolgstappen en onze voorgenomen timing zodat u op de hoogte bent van de voortgang en daar zo nodig rekening mee kunt houden.

Als eerste stap gaan we de inschrijvingen controleren of ze aan de subsidie eisen voldoen. Zo kan bijvoorbeeld per woonadres maar één persoon een certificaat verwerven. En informeren we de deelnemers voor welk deel van hun vrijblijvende inschrijving zij in aanmerking komen. (De werkwijze waarop de toewijzing plaats zal vinden treft u aan onderaan deze pagina.)

De tweede stap is dat we voor 5 april a.s. bij de subsidieverstrekker (RVO) de lijst van geïnteresseerden en ons recht van opstal op het veld moeten indienen.

In de tussentijd organiseert coöperatie de Groene Stroom het volgende:

  1. Organiseren van de financiering van het vreemd vermogen;
  2. Afronding contractonderhandelingen met Groendus BV;
  3. Opstellen overeenkomst certificaathouders

Begin mei verwachten wij de inschrijvers de overeenkomst waarin de definitieve condities zijn opgenomen te kunnen toezenden.

We verwachten aan het einde van mei, dat loopt ongeveer synchroon met de oplevering van het gehele Zonneveld, met alle deelnemers een definitieve overeenkomst aan te gaan.

We vertrouwen erop u hiermee inzicht te hebben gegeven in de vervolgstappen die de realisatie van het Zonneveld De Punt en de participatie daarin dichterbij brengt.

Op een tot op heden ongebruikt gronddepot dat door de aanleg van de Betuwelijn is ontstaan ten noorden van de A15 en ten Westen van de 1e Barendrechtseweg in Barendrecht wordt door Groendus BV een zonneveld ontwikkeld.

De ontwikkeling, aanleg, aansluiting van het gehele veld (5500 panelen en goed voor 1000 huishoudens) wordt door Groendus verzorgd. Coöperatie de Groene Stroom (DGS) is met Groendus in gesprek om daarvan 10% over te nemen.

De coöperatieve zonnepanelen zijn gereserveerd voor inwoners die in de directe nabijheid van het zonneveld wonen. Dat betekent dat de inwoners van Barendrecht en Lombardijen kunnen bijdragen aan de opwekking van duurzame elektriciteit.

Coöperatie De Groene Stroom organiseert de lokale betrokkenheid en zorgt voor de financiering (VV) en de participatie (EV) binnen het postcoderoos gebied rond het Zonneveld De Punt.

Coöperatie de Groenstroom heeft bij de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) voor dit project (SCE) subsidie verworven waardoor het voor deelnemers aantrekkelijk wordt om in plaats van zonnepanelen op hun eigen dak te plaatsen te participeren in een zonneveld.

De voordelen hiervan zijn duidelijk:

  • altijd een goede zonligging, dus een optimale opbrengst per paneel;
  • geen relatief dure installatiekosten per paneel;
  • het eigen verbruik en de opgewekte stroom hoeven niet op hetzelfde moment te vallen, waarmee teruglevering aan het net tegen zeer lage opbrengst wordt voorkomen; (De huidige salderingsregeling wordt vanaf 2023 afgebouwd.)
  • geen onderhoud aan eigen dak, installatie en panelen;
  • gegarandeerd professioneel energiemanagement met hogere opbrengst tot gevolg.

De manier waarop de participatie kan plaatsvinden is als volgt vastgesteld:

Van het benodigde investeringsbedrag wordt 70% via een (laag rentende) lening bij de bank betaald. Dit wordt vreemd vermogen VV genoemd.

De overige 30% van het investeringsbedrag moet als risicodragend eigen vermogen EV worden opgebracht door de deelnemers (participanten) die in de aangrenzende of dezelfde postcode (2992) waar het Zonneveld ligt wonen of hun bedrijf hebben. De postcodes die mee kunnen doen zijn: 2991, 2992, 2993, 2994 en 3076.

 

De inbreng van de deelnemers wordt geregeld in een certificaat van deelneming. Waarmee een (achtergestelde) lening wordt verstrekt aan coöperatie De Groene Stroom. Die de lening in 15 jaar lineair aflost. Naast de jaarlijkse aflossing wordt jaarlijks ook de winst uitgekeerd over het openstaande bedrag van de lening. Wij verwachten dat deze winstuitkering ca. 5% per jaar zal zijn. De deelnemers houden via het lidmaatschap van coöperatie De Groene Stroom invloed op hun investering en de winstuitkering.

De gerealiseerde winst per jaar is afhankelijk van de opgewekte aantal kWh per jaar en de gerealiseerde stroomprijzen.

 

Coöperatie de Groene Stroom geven 800 certificaten ad € 95,– uit. Een deelnemer kan maximaal voor 20 certificaten inschrijven, het minimumaantal is 5 certificaten.  Eén certificaat zorgt voor de opwekking van ongeveer 330 kWh per jaar. Voor dat bedrag lukt dat niet op uw eigen dak.

Door de constructie van de samenwerking met Groendus BV wordt het hele zonneveld professioneel ontwikkeld, aangelegd en beheerd. De verkoop van de opgewekte energie gaat via de Energiemarktplaats, waar aanbieders van energie en afnemers van energie direct aan elkaar gekoppeld worden. Groendus heeft deze Energiemarktplaats succesvol operationeel. Daarmee wordt de stroomverkoop tegen een hogere prijs gerealiseerd dan wanneer dat zonder afnemer terug geleverd wordt aan het elektriciteitsnet.  De aan de Groene Stroom toegekende SCE subsidie is daarboven een garantie dat 900 uren zonproductie tegen rendabele tarieven worden geproduceerd.

Kortom per saldo een degelijke maatschappelijk verantwoorde investering.

Het aantal certificaten waarop is ingeschreven overstijgt de 800.  De beschikbare certificaten worden toegekend op de volgende wijze: Iedere inschrijver krijgt 1 certificaat, daarna krijgt iedere deelnemer certificaat 2 enzovoort enzovoort. 

Zij die voor 5 certificaten hebben ingeschreven zijn na 5 ronden vol.

Zij die voor 10 certificaten hebben ingeschreven zijn na 10 ronden vol.

Het verdelen stopt als het 800ste certificaat is toegekend.

LinkedIn