Nieuwsbrief oktober 2020

Door het coronavirus zijn veel mensen in hun normale activiteiten beperkt. Dat geldt tot zekere hoogte ook voor onze Coöperatie, maar wat in werking is gezet, willen we zoveel als mogelijk toch verder brengen.

Algemene Ledenvergadering

Dit voorjaar was er een Algemene Ledenvergadering gepland, maar het coronavirus gooide roet in het eten. Het bestuur moest deze AL V helaas afzeggen. Gelukkig leven we in het digitale tijdperk en heeft het bestuur per mail het financieel jaarverslag en een Nieuwsbrief aan de leden gestuurd.
Op 13 oktober staat opnieuw een ALV gepland en tot onze spijt hebben we opnieuw geen andere keuze dan deze te cancellen. Met deze Nieuwsbrief wil het bestuur u toch informeren over wat er de laatste maanden is gebeurd. Mocht u hierop willen reageren? Prima, dan wordt u van harte uitgenodigd ons uw mail te sturen.

Bestuur en adviseurs

Onze penningmeester Jos Verweij heeft zich om gezondheidsreden teruggetrokken als bestuurslid, maar blijft gelukkig wel betrokken als adviseur. Onze Coöperatie is Jos veel dank verschuldigd want hij stond als een van de “founding fathers” aan de wieg van De Groene Stroom. Mede dankzij hem lukte het om de Coöperatie in de eerste jaren van haar onzekere bestaan “overeind te trekken”.
Inge Nuis heeft inmiddels het penningmeesterschap van Jos overgenomen.

Zonnepark De Punt in Barendrecht

Zoals eerder gemeld lopen er gesprekken met Greenspread over bewonersparticipatie in dit in Barendrecht te realiseren zonnepark van ca. 2 ha op een verloren stuk grond tussen spoorlijn en autoweg. Mede door het coronovirus en de zomervakantie zijn de gesprekken hierover nog niet afgerond. Wij houden u op de hoogte van het verdere verloop en de uitkomst.
Over gesprekken voor een zonneveld in Ridderkerk is geen nader nieuws te melden.

Website

Deze zomer is onze website vernieuwd. Het is de bedoeling dat deze zich verder ontwikkelt tot een actueel platform voor informatie over onze duurzame projecten. De komende tijd zal de website dus steeds worden aangepast en verbeterd. Ook geïnteresseerde niet-leden uit de regio kunnen zo op de hoogte blijven van onze lokale Coöperatie en zich aanmelden als lid.

Windmolens

Alle procedures die nodig zijn om op Nieuw Reijerwaard drie windmolens te bouwen, zijn afgerond. Het bouwen van de molens zou dus nu een fluitje van een cent moeten zijn. De werkelijkheid is weerbarstiger. De verwachting is nu dat het 2022 wordt voor de windmolens de eerste duurzame windstroom zullen produceren.
Zoals bekend hebben we een paar jaar geleden de samenwerking gezocht met de meer ervaren en grotere windcoöperatie De Windvogel. De afgelopen maanden hebben we bestuurlijk overlegd met De Windvogel. Vorige week zijn we tot de conclusie gekomen dat er onvoldoende basis is om de samenwerking voort te zetten omdat we vonden dat De Windvogel een te dominante rol in het samenwerkingsverband ambieerde en ENGIE juist wil samenwerken met een lokale bewonersorganisatie.
Voor we dit besluit namen, hebben we ons door een expert op dit gebied goed laten adviseren. We zullen de samenwerking op een nette, zakelijke manier beëindigen, maar we vinden het jammer dat het zo is gelopen.
We hebben bij dit grote windproject natuurlijk nogal wat specifieke expertise nodig. Hebben we nu gebrek aan expertise? Neen hoor! Binnen en buiten ons bestuur met adviseurs hebben we gelukkig toegang tot veel specifieke kennis en ervaring. Ook onze coördinator Lex Arkesteijn heeft vele jaren ervaring in de windsector. Verder hebben we een netwerk opgebouwd en zijn er lopende contacten met (wind)-experts die ons ondersteunen in onderhandelingen met o.a. ENGIE.

We hebben de afgelopen jaren een goed relatie opgebouwd met ENGIE en hebben het vertrouwen dat de samenwerking er de komende jaren voor zorgt dat de drie windmolens voor minstens de helft in lokaal bezit komen. Niet alleen de lasten maar ook de lusten: de helft van het windrendement blijft zo in onze eigen regio bij bewoners en bedrijven.
Met ENGIE hebben we ook goed overleg gehad om een deel van de opbrengst te bestemmen voor lokale (duurzame) doelen.
We zijn voornemens voor het ontwikkelen van de molens een aparte entiteit (BV) op te richten en daarvoor Hans Hertog die al geruime tijd als adviseur met ons meedenkt, als directeur te benoemen. Hans heeft ruime projectervaring.
Wij zullen u van verdere ontwikkelingen natuurlijk op de hoogte houden en u waar nodig betrekken bij besluitvorming.

Postcoderoosproject De Werf

Volgens ons Huishoudelijk Reglement besluiten alleen de leden die deelnemen aan De Werf over zaken die De Werf betreffen. Het is immers gezamenlijk bezit van de deelnemers.
228 zonnepanelen hebben deze zomer flink hun best gedaan overvloedige zonneschijn om te zetten in duurzame stroom. De opbrengsten zijn hier te volgen op onze website en voor elke deelnemer komt binnenkort een app beschikbaar.
Die opbrengst bestaat uit twee delen:
1.De opbrengst van de door de Coöperatie aan Greenchoice verkochte zonnestroom die op De Werf is opgewekt. (jaar: 2019/2020)
(De opgewekte stroom, dus zonder belasting)
2.De energiebelasting die u aan het eind van het jaar terugkrijgt van uw energieleverancier. Dat gebeurt op basis van het aantal zonnepanelen waarmee u deelneemt en de hoeveelheid zonne-energie die daarmee is opgewekt.
Ad.1. Onze Coöperatie heeft het afgelopen jaar (niet kalenderjaar) de op De Werf opgewekte zonnestroom namens haar leden verkocht aan Greenchoice. Als hierover geen nader besluit wordt genomen blijft dit saldo coöperatief bezit.

Het bestuur stelt deelnemers aan De Werf voor ermee in te stemmen de opbrengst van de door de Coöperatie verkochte zonnestroom onder aftrek van de gemaakte kosten á € 5,33 p. paneel uit te keren aan de deelnemers
Voor de leden-deelnemers aan De Werf is separaat de verantwoording van de opbrengst bijgevoegd (alleen voor leden per email)
Omdat er geen ALV is kan over het voorstel geen hoofdelijke stemming plaatsvinden. Het bestuur gaat ervan- uit dat de leden-deelnemers aan De Werf met het voorstel instemmen. Mocht u echter bezwaar hebben dan vragen wij u vriendelijk ons dat per mail te laten weten.
Ad.2.Verrekenen energiebelasting
Zoals hiervoor gemeld gebeurt de verrekening van de energiebelasting niet tegelijk met die van de verkochte stroom (maar na afloop van een kalenderjaar zoals de Belastingdienst heeft bepaald).
Toelichting
Na afloop van het jaar krijgt u van uw energieleverancier de jaarafrekening. Voor de gebruikte elektriciteit wordt energiebelasting berekend van om-en- nabij 12 cent per kWh. Maar u hebt met uw zonnepanelen zelf ook elektriciteit opgewekt.
Daarover bent u geen energiebelasting verschuldigd en daarom verrekent uw eigen leverancier dat met u op jaarafrekening. De hoogte ervan is afhankelijk van de hoeveelheid zonne-energie die er in dat jaar door uw zonnepanelen op De Werf is opgewekt.
Hoe weet uw energieleverancier hoeveel zonnestroom met uw panelen is opgewekt?
Dat geeft onze Coöperatie jaarlijks door aan uw energieleverancier. Daarvoor heeft u eerder aan ons doorgegeven wie uw energieleverancier is.
De Belastingdienst heeft de Coöperatie een beschikking verstrekt met instemming voor de verrekening bij de deelnemers vanaf 31 december 2019.

Zonnedak De Fakkel

De 127 zonneobligatiehouders hadden letterlijk een zonnig jaar; de aflossing en een mooie zonnerente en zijn deze zomer voor de tweede keer door ZonnepanelenDelen naar de deelnemers overgemaakt.

Bestuur van Coöperatie De Groene Stroom

Facebook
Twitter
LinkedIn