Nieuwsbrief december 2020

Voortgang

Bent u ook zo ongeduldig? Wij wel; de verduurzaming kan wat ons betreft niet snel genoeg gaan. We zijn ambitieus. We willen graag de komende jaren samen met u een aantal mooie duurzame projecten ontwikkelen. Snel persoonlijk overleg bevordert de voortgang van projecten. Jammer, dat we in deze coronatijd die makkelijke fysieke contacten moeten missen en vervangen door “Teams” en de telefoon. Dat heeft zo zijn beperkingen, maar we gaan gewoon voort….

De Werf

Het eerste rendement voor dit postcode- roosproject is binnen. Door de verkoop van de opgewekte zonnestroom is na aftrek van de kosten een rendement van € 5,33 per paneel. Omdat er geen ALV kon worden belegd, heeft het bestuur de deelnemers digitaal voorgesteld dit bedrag de eerste keer niet in de gezamenlijke kas te laten zitten, maar aan de deelnemers uit te keren. De deelnemers vonden dat unaniem een prima idee.

Zoals in de vorige Nieuwsbrief is uitgelegd wordt daarnaast ook rendement behaald door terugbetaling van de energiebelasting. Iedereen in Nederland betaalt energie- belasting over de gebruikte stroom, ongeveer 12 cent per kWh. Behalve de deelnemers aan een postcode-roosproject! Die krijgen de energiebelasting terug van hun energie- leverancier bij de jaarafrekening. En dat voor maximaal evenveel kWh als je met je zonnepanelen hebt opgewekt, niet méér! Daarvoor moet de Coöperatie wel de zonne- delers en de totaal opgewekte zonne-energie doorgeven aan de betreffende leverancier.

Deelnemers aan De Werf, opgelet
Kort na het ontvangen van deze nieuwsbrief zal aan de deelnemers van de Werf per e-mail gevraagd worden om de energieleverancier te controleren en te bevestigen via een link naar het voorstroom portaal. Dit is nodig om de verrekening van de energiebelasting bij de energieleverancier soepel te laten verlopen. Uw bevestiging of wijziging wordt automatisch bij ons geregistreerd. Houd uw email in de gaten en weet dat de verwijzing naar het Voorstroom portaal juist is en veilig.

Verhuizing
Geef bij verhuizing zo snel mogelijk uw nieuwe adres aan De Groene Stroom door, met het daarbij horende nieuwe EAN- nummer van de elektriciteitsaansluiting, en/of wijziging van elektriciteitsleverancier.

Bestuur

Deelnemers weten dat De Werf vooral dankzij de inzet van Hans Ipskamp is gerealiseerd. Hans trekt zich om persoonlijke redenen m.i.v. het nieuwe jaar uit het bestuur terug. Gelukkig heeft hij desgevraagd beloofd als adviseur beschikbaar te blijven voor De Groene Stroom zodat we, als dat nodig is, altijd nog een beroep op hem kunnen doen. We zijn Hans veel dank verschuldigd voor zijn inzet en we vinden het jammer dat hij ons bestuur verlaat.

Mensen gaan en mensen komen.
We hebben Henk Manden gevraagd of hij als adviseur mee wil denken en doen met onze duurzame activiteiten. Wij zijn blij dat hij daarmee heeft ingestemd. Hij wil graag een rol spelen bij de verdere ontwikkeling van zonneprojecten. Henk is geen onbekende voor onze Coöperatie, hij zorgde eerder al voor de installatie van Zonnedak de Fakkel dat inmiddels tweeëneenhalf jaar door De Groene Stroom wordt beheerd.

Henk heeft uitgezocht of een uitbreiding van het aantal zonnepanelen op de Fakkel met ca. 150 panelen mogelijk is. Helaas blijkt de dakconstructie dat niet toe te laten.

Wij zoeken nu verder naar een of meer geschikte grote daken. We hebben die vraag ook weer bij de gemeente neergelegd. Mocht u een suggestie hebben…..?!

 

Windmolens

De procedure gaat traag maar ook gestaag! Echt nieuwe ontwikkelingen zijn er niet te melden. Voor de aanbesteding/levering van onderdelen voor windmolens is de druk op wereldmarkt op dit moment groot. Maar gelukkig nadert de aanbestedingsprocedure van ENGIE nu de afronding.

Als de uitkomst duidelijk is, kunnen we ook beter overzien hoe rendabel de drie molens kunnen worden gebouwd en geëxploiteerd en ook welke lokale voordelen we voor onze eigen bewoners en bedrijven tegemoet kunnen zien. U kent het motto: niet alleen de lasten maar ook de lusten…..

De coronacrisis maakt lokaal overleg met bewoners en bedrijven voorlopig niet eenvoudig.
We zijn nu in overleg met de Provincie Zuid- Holland over de uiterste termijn voor besteding van het geld van de door de Provincie verstrekte haalbaarheidssubsidie aan onze Coöperatie. We gaan er nog steeds vanuit dat de drie molens vanaf medio 2022 hun best gaan doen om duurzame elektriciteit voor ons op te wekken. De afspraak is dat 50 % van de drie molens lokaal eigendom zal worden.

Van de opbrengst zullen de deelnemers profiteren maar we hebben afgesproken dat we ook voordelen van de windstroom willen inzetten voor algemene lokale behoeften.

Barendrecht: Zonneveld De Punt

Zoals in de vorige Nieuwsbrief uiteengezet, heeft Greenspread de aanbesteding voor het aanleggen van zonnepark De Punt tussen Rijksweg en spoorlijn eerder dit jaar gewonnen. Er is wel overeenstemming over lokale deelname door onze Coöperatie, maar de onderhandelingen met Greenspread over de invulling van die deelname zijn nog niet afgerond. De Punt biedt in elk geval ruimte voor tenminste enkele duizenden zonne- panelen en we willen ook dáár een zo groot mogelijke lokale deelname van bewoners en bedrijven.

De mogelijke ontwikkeling van een ander groot zonneveld in Ridderkerk zal nog veel inzet vragen. Maar we zien ook hier prima kansen voor onze Coöperatie en dus voor lokale deelname aan een groot zonne- stroomproject. We houden u op de hoogte.

Lidmaatschap

We zijn uiteraard blij met elk lid dat de doel- stellingen van onze Coöperatie ondersteunt, samengevat: de verduurzaming van de lokale energiebehoefte.

Een coöperatie is een vereniging van, door en voor leden. Statuten en huishoudelijk reglement bepalen hoe bestuur en leden kunnen handelen. Het bestuur bestuurt maar het hoogste orgaan is de Algemene Leden- vergadering (ALV) en daar hebben alle geldige en contributiebetalende leden toegang en stemrecht. Het bestuur wordt terzijde gestaan door adviseurs, administra- tieve ondersteuning (Ingrid Harreman) en een Coördinator (Lex Arkesteijn) die nauw samenwerken met en voor het bestuur.

De Coöperatie verricht alleen diensten ten behoeve van geldige leden, zoals deelname aan een project. Niet-leden kunnen in aanmerking komen voor deelname als er onder leden geen belangstelling meer is voor projectdeelname én als zij tevens lid worden.

Wacht op uw factuur
Om verwarring te voorkomen kunt u het beste wachten met betaling tot u aan het begin van het nieuwe jaar weer een factuur ontvangt met het verzoek de nieuwe jaarcontributie te betalen.

Communicatie en werving
We kijken met ongeduld uit naar het moment dat we de inschrijving voor deelname aan een van de nieuwe projecten kunnen openstellen. We zullen dan de daarbij passende publiciteit zoeken en we verwachten dat dat samen zal gaan met een flinke groei van het aantal nieuwe leden. Dát geeft nog meer slagkracht om samen de lokale energiebehoefte versneld te verduurzamen.

Wij wensen u alvast mooie Kerstdagen, een goede jaarwisseling, gezondheid en een duurzaam nieuw jaar.

Bestuur en adviseurs van Coöperatie De Groene Stroom

Facebook
Twitter
LinkedIn