Het lidmaatschap van de Coöperatie kan worden aangevraagd bij het bestuur via ons e-mailadres: info@degroenestroom.org of formulier, onder opgave van:

  • volledige naam
  • adres
  • leeftijd
  • telefoonnummer
  • e-mailadres

De communicatie verloopt digitaal, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven. Leden kunnen zowel meerderjarige natuurlijke personen zijn als rechtspersonen en samenwerkingsverbanden. Leden betalen aan het begin van het jaar een lidmaatschapsgeld. Het lidmaatschapsgeld is nu vastgesteld op € 24,– per jaar en wordt bij het aangaan van het lidmaatschap naar rato berekend.

Een lid heeft toegang tot de Algemene Ledenvergadering en heeft daar stemrecht.
Coöperatie “De Groene Stroom” is onafhankelijk van de gemeente, maar werkt wel samen met de gemeente.